Translate

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

«Προτεινόμενο Σχέδιο Π.Δ. Για Την Ανανέωση 5ετούς Απασχόλησης Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»

Αθήνα : 26.02.2015
Αριθ. Πρωτ. : 701 
Προς :
Αναπλ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης
κ.Πανούση Ιωάννη
Κοινοπ. :
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
Θέμα: «Προτεινόμενο Σχέδιο Π.Δ. Για Την Ανανέωση 5ετούς Απασχόλησης Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»
Αξιότιμε κ.Υπουργέ,
Ένα από τα θέματα συζήτησης στην συνάντησή μας στις 09-02-2015, ήταν η τροποποίηση του Π.Δ. 109/2013 με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Συναδέλφους Συμβασιούχους Πυροσβέστες να απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και για τα επόμενα 5 χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που πιστοποιείται από το 1998 κάθε έτος με τις συνεχείς πρροσλήψεις Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Το εν λόγω προσωπικό, εργάζεται στο Σώμα χρόνια και έχει εμπειρία η οποία είναι πολύτιμη. Όταν αναφερόμαστε στην εμπειρία το κάνουμε όχι για να βρούμε ακόμα άλλο ένα επιχείρημα, αλλά γιατί η αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται από τα βιβλία και σε 10 μέρες είσαι έτοιμος να βγεις και να την αντιμετωπίσεις. Επομένως, αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό επιχείρημα για την ανανέωση της νέας πενταετίας των συναδέλγων μας.
Επιπρόσθετα, το εν λόγω προσωπικό έχει ήδη τον ατομικό εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται επιπλέον ο προϋπολογισμός του Πυροσβεστικού Σώματος .

Οι Συνάδελφοι αυτοί, παρά τις επανειλημμένες πολιτικές δεσμεύσεις διακομματικά όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζουν να παραμένουν εργασιακοί όμηροι έως και σήμερα, χωρίς καμία βελτίωση στο εργασιακό τους καθεστώς. Στην κατάστασή τους αυτή ήρθε να προστεθεί και η μείωση του χρόνου απασχόλησής τους από 8 σε 5 μήνες καθώς επίσης και η περικοπή του επιδόματος ανεργίας από 5 σε 3 μήνες. Εύκολα αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς, ότι αυτή η εργασιακή τους κατάσταση σε συνδυασμό με την καθημερινότητα που βιώνουμε ως χώρα (φορολογία, ακρίβεια, επαγγελματική αβεβαιότητα κ.α) καθιστά την επιβίωσή τους αδύνατη.
Για τους Συναδέλφους αυτούς οφείλουμε, τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία αλλά και οι απαιτήσεις της αντιπυρικής περιόδου, να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας τους μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά τους.
Για τους παραπάνω λόγους σας προτείνουμε:

α) Την διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου.
β) Να υπάρξει μέριμνα ώστε να δοθεί η δυνατότητα το προσωπικό αυτό να απασχολείται παρέχοντας τις υπηρεσίες του και για τους υπόλοιπους 6 μήνες του έτους, σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την πολύχρονη εμπειρία τους στο αντικείμενο αυτό, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον συμπληρωματική εκπαίδευση.
Υπενθυμίζουμε ότι για να συμβεί αυτό, χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια του προϋπολογισμού. Επίσης, εν αντιθέσει με νέες προσλήψεις, τα άτομα αυτά κατέχουν ήδη σημαντικό εξοπλισμό μέσων ατομικής προστασίας. Τέλος, με την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων, υλοποιείται και η προεκλογική και μετεκλογική δέσμευση της Κυβερνήσεως προς τον κόσμο αυτό.
Σας παραθέτουμε το παρακάτω σχέδιο Π.Δ. ανάλογο του οποίου επιθυμούμε να προωθήσετε.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης».

Άρθρο 1

• Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 124/2003 (Α΄ 108) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 121/2007 (Α΄ 155) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 1 π.δ 109/2013 (Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής:
«Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έξι μήνες (6) μήνες ετησίως. Για το Προσωπικό αυτό παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης τους όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το επιβάλουν και για τους υπόλοιπους (6) μήνες, μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου με σκοπό να διατίθεται, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας,δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας σε κάθε άλλο φορέα σχετικό με το αντικείμενο αυτό. Με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.
Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ 124/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 118/2005 (Α΄ 175) και με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ 121/2007 (Α΄ 155), του π.δ 109/2013 (Α΄ 144) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2016 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα επόμενα τέσσερα ήτοι 2017,2018,2019 και 2020 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του παρόντος διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής του.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

• Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ. : 6974709262

Ο Γεν. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ. : 6986131046

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Απάντηση του Σωματείου Α.Μ.Θ. σε ανυπόστατους ισχυρισμούς του Βορείου Ελλάδος περί αντισυναδελφικής συμπεριφοράς του προέδρου κατά την ενημέρωση μελών μας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03)
ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ Τ.Κ 69100   
ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   25510 38371    ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr   E mail : ipapanast@gmail.com


ΠΡΟΣ :  1. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
                                    2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
                                    3. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  66                                                                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   23/02/2015

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ανυπόστατους ισχυρισμούς περί αντισυναδελφικής συμπεριφοράς του προέδρου κατά την ενημέρωση μελών

 Αγαπητοί συνάδελφοι Του Σωματείου Βορείου Ελλάδος

       Ο σκοπός της επισκέψεώς μου στο Π.Κ. Σουφλίου ήταν η ενημέρωση μελών του Σωματείου μας.

       Χωρίς να έχω κανένα θέμα με την παρουσία σας γιατί όλοι συνάδελφοι είμαστε και για τα ίδια προβλήματα παλεύουμε,  στην συγκεκριμένη ενημέρωση όπως και σε προηγούμενες συμμετείχατε ενεργά με ερωτήσεις  και για τις όποιες απορίες σας παίρνατε απαντήσεις, οπότε δεν αποδέχομαι το χαρακτηρισμό περί «αντισυναδελφικής συμπεριφοράς» .

      Στο Κλιμάκιο Σουφλίου έμεινα 2,5 και πλέον ώρες προς ενημέρωση των μελών του Σωματείου. Η παραμονή σας εκεί και με τα όσα ακούσατε, αποκομίσατε αυτά που αναφέρετε στο έγγραφό σας; Μην ακολουθείτε ανεπιτυχείς στρατηγικές παρερμηνεύοντας τα λεγόμενά μου. Δεν σας τιμά και κατ’ επέκταση από λάθος ερμηνείες , αποπροσανατολίζεστε και χάνεται την ουσία.

      Αν κρίνω επίσης από την άμεση αντίδραση σας με την ανάρτηση του εγγράφου σας … μακάρι αυτή την αμεσότητα και τα αντανακλαστικά που επιδείξατε τώρα, να τα είχατε και σε ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τον κλάδο μας.

      Από μέλη σας άκουσα παράπονα, για ελλιπή ενημέρωση από την πλευρά σας και την επικέντρωσή σας σε ένα και μόνο σκοπό, άλλωστε είναι φανερό γιατί σε κάθε επίσκεψη μας  δράττουν την όποια ευκαιρία να παρακολουθούν την ενημέρωση από την αρχή μέχρι το τέλος.

      Όσον αφορά τα γραφόμενά σας, σε κάποια σημεία έχετε διαστρεβλώσει τα λεγόμενα μου, δεν ανάφερα ποτέ ότι η «Ομοσπονδία έχει τελειώσει» γιατί πολύ απλά η Ομοσπονδία είμαστε όλοι και δεν είναι κτήμα κανενός, μέσα από αυτή και μέσα σε αυτή έχουμε δώσει και συνεχίζουμε να δίνουμε αγώνες, με τις όποιες διαφορές μας.

      Τώρα όσον αφορά το προεδρείο και όχι όλο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας , τις απόψεις μας και τις όποιες ενστάσεις μας για τον τρόπο λειτουργίας του, τις έχουμε εκφράσει και σαν Σωματείο.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΦΟΡΑΑπάντηση Σε Έγγραφο Ι.Παπαναστασίου Περί Ανεξαρτητοποίησης - Ενημέρωση ΜελώνΑθήνα : 22.02.2015
Αριθ. Πρωτ: 700
Προς:
1) Σωματείο Α.Μ.Θ.
2) Μέλη Δ/Σ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο Σωματείου Α.Μ.Θ. - Ενημέρωση Μελών»
Καταρχάς θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε, γιατί μάλλον δεν έχετε καταλάβει, ότι είστε Μέλος Συνδικαλιστικού Σωματείου και Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί εργαζόμενους και ανέργους και όχι μέλος κομματικής παράταξης όπως αρέσκεστε το τελευταίο διάστημα να συμπεριφέρεστε.
Επί της ουσίας δεν μας είπατε τίποτα και η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε και τίποτα καινούργιο, εφόσον και οποιοσδήποτε σε ανάλογη περίπτωση σαν την δική σας το ίδιο θα έκανε.
Όλο αυτό το διάστημα, ο μόνος ανεξαρτητοποιημένος και απομονωμένος ήσασταν εσείς και μάλιστα με πρόθεση δική σας. Ακόμη και σε ενός τέτοιου χαρακτήρα έγγραφο δεν παραλείψατε να διατυπώσετε την ανευθυνότητα αλλά και την αρχομανία που σας διακρίνει. Προκειμένου λοιπόν να αποποιηθείτε οτιδήποτε σας βολεύει, παρουσιάζεστε ως οσιομάρτυρας και κριτής εκ του ασφαλούς και αναλόγως του αποτελέσματος.
Σας εξυπηρετεί να ξεχνάτε ότι:
α) Μέλος του Δ/Σ όλα αυτά τα χρόνια ήσασταν και εσείς. Εσείς ο ίδιος δεν μετείχατε σε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις που τώρα επιρρίπτεται ευθύνες;
β) Αναφέρεστε στον τρόπο λειτουργίας του ταμείου αλληλοβοήθειας που είναι με ομόφωνη απόφαση του Δ/Σ την οποία ψηφίσατε και εσείς και ρωτάτε εμάς για κάτι που ψηφίσατε εσείς; Το ταμείο αλληλοβοήθειας δημιουργήθηκε για τα φυσικά πρόσωπα των Σωματείων Μελών; Ναι ή όχι; Όταν δημιουργήθηκε το ταμείο αλληλοβοήθειας με τις προϋποθέσεις αυτές, εσείς σε ποιο Δ/Σ ήσασταν;
γ) Η Ομοσπονδία κινείται νομικά για τα θέματα οικονομικής φύσεως που παρουσιάστηκαν από το παρελθόν, ύστερα από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ/Σ και του Συνεδρίου στα οποία συμμετείχατε και εσείς. Εσείς σε άλλο Δ/Σ και σε άλλο Συνέδριο ήσασταν; Ποια ήταν η ψήφος σας στα θέματα αυτά; Τώρα δε γνωρίζετε τι θέλουμε να αποδείξουμε;
δ) Όλοι αυτοί του Προεδρείου που αναφέρεστε κατέθεσαν ενόρκως και στο ακροατήριο υπέρ της διαφάνειας και υπέρ της Ομοσπονδίας με δική τους πρόθεση εκτός από εσάς.
ε) Το Δ/Σ της Ομοσπονδίας σας έδωσε την δυνατότητα σε από κοινού υγιή συνεργασία και εσείς κινηθήκατε εις βάρος τον συμφερόντων της, με την προτροπή σας στις εκλογές των Συμβουλίων Μεταθέσεων οι Συνάδελφοι του Σωματείου σας να μην ψηφίζουν τον συνδυασμό της Ομοσπονδίας.
στ) Η Ομοσπονδία σας κάλεσε επανειλημμένες φορές να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων, που τις περισσότερες και εσείς ψηφίσατε και αδιαφορήσατε. Ποιος λοιπόν λειτουργεί μονομερώς;
ζ) Καθαιρεθήκατε με απόφαση του Δ/Σ 12 ΥΠΕΡ - 1 ΚΑΤΑ από το αξίωμα του αντιπροέδρου το οποίο κατείχατε για το λόγο ότι κινηθήκατε απέναντι στους σκοπούς για τους οποίους είχατε εκλεγεί.
η) Μέχρι και στην τελευταία άφιξή σας στην Αθήνα, σας ζητήθηκε να παραστείτε μαζί με την Ομοσπονδία στην συνάντηση με τον νέο Υπουργό και εσείς επικαλεστήκατε ότι επιθυμείτε συνάντηση ως Σωματείο και δεν ακολουθήσατε.
Θ) Από την μία κατηγορείτε για μονομερείς ενέργειες και «αποφασίζω και διατάζω» την Ομοσπονδία και από την άλλη εσείς ανακοινώνετε ανεξαρτητοποίηση και δημιουργία νέας παράταξης πριν ακόμα κάνετε το Συνέδριο του Σωματείου σας, πριν συζητήσετε και ακούσετε τη γνώμη των μελών σας;
ι) Επικαλείστε ότι η Ομοσπονδία οικειοποιείται ενέργειες δικές σας. Ακόμη και έτσι να είναι, δεν είστε Σωματείο-Μέλος εσείς; Οι ενέργειες των Σωματείων-Μελών δεν είναι κατ’ επέκταση και ενέργειες της Ομοσπονδίας;
Είναι σαφές λοιπόν από τα λεγόμενά σας και τον τρόπο που κινούσασταν ότι ήσασταν από πρόθεση ανεξαρτητοποιημένος και απομονωμένος και το μόνο που σας ενδιέφερε ήταν να υπάρχουν φώτα δημοσιότητας γύρω σας.
Δεν αναφέρετε έστω και ΜΙΑ συγκεκριμένη ενέργεια η οποία ήταν αποτέλεσμα του «αποφασίζω και διατάζω» όπως επικαλείστε.
Η ιστορία στα δρώμενα της Ομοσπονδίας μας έχει δείξει ότι όποιος θέλει να εξασφαλίσει την Προσωπική Συνδικαλιστική του ύπαρξη κόντρα στην γνώμη της πλειοψηφίας του κόσμου ανεξαρτητοποιείται παραταξιακά.
Εμείς λοιπόν, που όπως ισχυρίζεστε δε μάθαμε να ακούμε, που απαξιώνουμε συναδέλφους και θεσμούς, που δεν αντιμετωπίζουμε με λόγο και επιχείρημα, σας ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ να καλέσετε την Ομοσπονδία να παραβρεθεί στην Γ/Σ του Σωματείου σας, έτσι ώστε όταν θα λέτε όλα αυτά τα παραμύθια να μπορούν να δοθούν και άμεσα οι απαντήσεις στον κόσμο.
Υ.Γ. Βέβαια καλύτερα να αποφύγετε την παρουσία της Ομοσπονδίας στην Γ/Σ σας γιατί μάλλον θα σας χαλάσει το γλυκό…….Είμαστε πλέον όλοι μας γνωστοί. Να κρυφτούμε, αδύνατον!
Υ.Γ. Ήμαστε πολύ περίεργοι να δούμε, πέραν από την αυτοπροβολή και προσωπική φιλοδοξία τι όφελος θα έχει η ανεξαρτητοποίηση ενός όλα αυτά τα χρόνια μονίμως ανεξαρτητοποιημένου.
Γεια σας…..

Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος 
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ. : 6974709262
Ο Γεν. Γραμματέας
Ανδραδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6986131046